Αρχική » Ισοτιμία Ιατρικών Πιστοποιητικών

Ισοτιμία Ιατρικών Πιστοποιητικών

Σύμφωνα με του ΝΟΜΟΥΣ :
Νόμος 3418/2005, ΦΕΚ 287 Τεύχος Α’, Άρθρο 5 («Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας»).
Νόμο 3627/2007, ΦΕΚ 292 Τεύχος Α’, Άρθρο 6, Παράγραφος 2 («Κύρωση α) Σύμβασης Δωρεάς του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο» υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκομείο Παίδων – Η Ανία Σοφία», β) Σύμβασης μεταξύ του Σωματείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»)
Tο με αρ. πρωτ. Υ1 γ/Γ.Π./οικ. 81316/10-6-2008 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Διεξαγωγή παρακλινικών εξετάσεων για την έκδοση ατομικών βιβλιαρίων υγείας εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος».
Το με αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Π. 106512/3 -9 -2010 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση πιστοποιητικού υγείας σε υπηκόους τρίτων χωρών».

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 6 του Ν. 3627/2007 (σχετ. 2) και τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 5 του Ν. 3418/2005 (σχετ. 1), «Τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις, καθώς και οι ιατρικές συνταγές που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των αρχών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτες ιατρούς. Σε κάθε περίπτωση, τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και οι εκδιδόμενες γνωματεύσεις αφορούν αποκλειστικά στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας κάθε ιατρού».

Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 3413/2005 (σχετ. 2), «η έκδοση αναληθών πιστοποιητικών συνιστά πειθαρχικό και ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ιδιώτες ιατροί που εκδίδουν ιατρικά πιστοποιητικά ή μετέχουν σε επιτροπές που τα εκδίδουν, θεωρούνται υπάλληλοι κατά την έννοια που έχει ο όρος στον Ποινικό Κώδικα».

 Μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ την απόφαση του Υπουργείου Υγείας – Γενική  Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας  (ΑΠ: Υ1/Γ.Π. οικ 121971/2010)

 

Scroll to Top